AKYAZI MESLEK YÜKSEKOKULU

MUHASEBE PROGRAMI

STAJ YERLERİ VE STAJ YERLERİNDE OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

 

                                        

Muhasebe Programı öğrencileri temel olarak  iki tür işyerinde staj yapabilirler. Bu işyerleri ve taşıması gereken nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.

1. Mal/Hizmet Üretimi Yapan İşletmeler: Herhangi bir mal veya hizmet üretimi ile iştigal eden bu işletmelerde staj yapılabilmesi için, bu işletmelerin kendilerine ait muhasebe birimlerinin olması ve ayrıca aşağıdaki şartlardan birini sağlamaları gereklidir:,

   a. Mali müşavir statüsüne haiz en az bir bağımlı muhasebeciyi sürekli kadrolarında  istihdam etmesi.

   b. Çalışan sayısının 30’u aşması.

   c.Yıllık cirosunun 1,5 milyon YTL’nı aşması.

2. Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavirlik Büroları: Muhasebe Programı öğrencileri belli şartları taşıyan muhasebe bürolarında staj yapabilir.

   a. Mali Müşavirlik Büroları: Staj yapılacak mali müşavirlik büroları’nın en az on (10) adet bilanço usulüne tabi mükellefe (bilanço defteri) sahip olması ve İşletmede başka stajyerler var ise, her beş (5) bilanço defterine karşılık bir stajyer öğrenciden fazla olmamalıdır.

   b. Yeminli Mali Müşavirlik Büroları: Muhasebe Programı öğrencileri, faal olan ve uygun görülen yeminli mali müşavirlik bürolarında staj yapabilirler.

 

SA.Ü. Akyazı MYO Muhasebe Programı Stajında Asgari Olarak Ele Alınması Gereken Konular

Muhasebe Programı öğrencileri, stajlarında asgari olarak aşağıda belirtilen konularda çalışma yapmalı ve staj defterinde bu konulara ilişkin açıklamalara yer vermeli, düzenlenen evraklar ve örnek belgeler bir ek dosyada sunulmalıdır. Sıralanan konuların dışında yapılan çalışmalar da staj defterine yazılmalıdır. 

A.      GENEL KONULAR: Öğrenci, staj çevresini, staj yapacağı işletmeyi ve staj ortamını tanımalı, gözlemlemelidir.

1.      Staj yapılan işletmenin içinde bulunduğu sektöre ait genel bilgiler (işletmelerde staj yapanlar için)

2.      Staj yapılan işletmenin (faaliyet yeri, üretilen mal veya hizmetler, kapasitesi, çalışan sayısı, pazarı, ihracat ve ithalat durumu, vs...) veya muhasebe bürosunun tanıtılması (faaliyet yeri, çalışan sayısı, bilgisayar sayısı, mükellef sayısı ve türleri vs. )

3.      a. Genel olarak işletmenin ve muhasebe departmanının organizasyonunun incelenmesi ve tanıtımı (işletmelerde staj yapanlar)

b. Muhasebe bürosunun organizasyonunun incelenmesi ve tanıtımı (muhasebe bürosunda çalışanların görevleri, sorumluluk ve yetkileri, aralarındaki işbölümü; staj yapanlar [tümü için isim verilerek])

B. MESLEKİ KONULAR: Stajyer öğrenci, özellikle aşağıda sıralanan ve sıralanmayan tüm mesleki konularda çalışma yapmalı, uygulama yaparak kendini geliştirmelidir. Yapılan çalışmalar, gerek staj defteri ve gerekse ek dosya düzenlenerek kispatlanmalıdır.

1.      İşletmenin uyguladığı muhasebe politika ve yöntemleri

2.      İşletme Hesap Planı, yardımcı hesaplar ve uygulaması

3.      Kullanılan paket programlarının tanıtılması (genel tanıtım, işetmede kullanılan modüller) ve uygulama

4.      Muhasebede paket programların dışında kullanılan bilgi işlem uygulamaları 

5.      Muhasebede internet uygulamaları (Örn. E-Bildirgeler, internet bankacılığından yararlanma vb.)

6.      İşletmede kullanılan ticari belgelerin (fatura, irsaliye, bordro, serbest meslek makbuzu, makbuzlar [tahsilat, tediye vb.] vs.) türleri, düzenlenmesi ve onaylanması

7.      İşletmede kullanılan muhasebe fişleri (muhasebe fişi / tahsil, tediye, mahsup fişleri), düzenlenmesi ve kullanımı

8.      İşletmeye ait muhasebe bilgilerini talep eden kesimler ve talep edilen bilgiler ve belgelerin türü

9.      Yeminli Mali Müşavirlerle ilişkiler

10.  Tutulması zorunlu defterlerin incelenmesi

11.  Kullanılan yardımcı defterler

12.  İsteğe bağlı tutulan diğer defterler hakkında bilgiler

13.  Mizan inceleme

14.  Dönem sonu envanter ve değerleme işlemleri (genel olarak)

15.  Stok değerleme, amortisman, reeskont, karşılık ayırma, vb. işlemleri

16.  Bilanço inceleme

17.  Gelir tablosu inceleme

18.  Ek mali tablolar

19.  Nazım hesaplar ve işletmelerde kullanımı

20.  Mali tablo dipnotları

21.  İşletme Hesabı Defteri ile ilgili uygulama

22.  KDV beyannamesi

23.  Muhtasar beyanname

24.  Geçici  vergi beyannamesi

25.  SSK ile ilgili bildirimler

26.  Ba ve Bs formları

27.  Kanunen kabul edilmeyen giderler, Ticari Kardan Mali Kara geçiş

28.  Gelir Vergisi Beyannamesi

29.  Kurumlar Vergisi Beyannamesi

30.  Bölge Çalışma Müdürlüklerine yapılması gereken bildirimler

31.  İşkur ile ilişkiler

32.  Bağ-kur ile ilgili işlemler

33.  İşe başlama / bırakma bildirimi

34.  Staj dönemi sonunda kazanımlarınız (ek bir rapor hazırlayınız)

 

2. SINIF DERSLERİNİ ALMIŞ ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZEL KONULAR

35.  İşletmelerde kullanılan finansal analiz yöntemleri (Karşılaştırmalı Analiz, Oran Analizi vb. )

36.  İşletmelerde finansal planlama faaliyetleri

¨  Bütçeler (Nakit bütçeleri, Faaliyet Bütçeleri vb.)

¨ Proforma mali tablolar

37.  Maliyet muhasebesi uygulamaları (Maliyet türleri, maliyetlerin belirlenmesi ve kayıtları, maliyetleme sistemleri, dağıtım ölçüleri vb.)