DIŞ TİCARET PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

 I.YARIYIL DERSLERİ

 

Dış Ticaret İşlemleri I (3+0)

Dış Ticarette Temel Kavramlar, Dış Ticaret Teorileri, Geçmişten Günümüze Dış Ticaretin Gelişimi, Dış Ticareti Yerel Ticaretten Ayıran Yönler, Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri; Incoterms 2000, Dış Ticarette Kullanılan Belgeler (Ticari Belgeler, Resmi Belgeler, Taşıma Belgeleri, Sigorta Belgeleri, Finansman Belgeleri) ve Kullanılma Amaçları.

Genel İşletme (3+0)

İşletme, Tanımı ve Unsurları, İşletmenin Kuruluş Çalışmaları, Kuruluş Yeri Faktörleri, İşletmenin Hukuki Yapıları, Büyüklük Kriterleri, İşletme Türleri, İşletmenin Fonksiyonları, Yönetim Fonksiyonları, Yönetim Özellikleri, Planlama, Organizasyon, Yöneltmesi, Koordinasyon, Denetimle İlgili Problemler, İşletmenin Alt Fonksiyonları. 

Business  Management (3+0)

Establishment Analysis, Factors Affecting Establishment, Legal Structure of Business, Size and Forms of Business, Functions of Business, Functions of Management; Planning, Organizing, Directing, Coordinating, Control Problems, Sub-Functions of Business.                

                                              

Genel Ekonomi (2+0)

Mikro ve Makro Ekonominin Temel Kavramları, İhtiyaçlar, Tüketici Dengesi, Arz, Talep, Piyasa, Piyasa Dengesi ve Tam Rekabet Piyasası, Milli Gelir ve Unsurları, Enflasyon, Devalüasyon, Dış Ekonomik İlişkiler, Ekonomik Büyüme Sorunları, İstihdam, Devletin Ekonomideki Yeri, Para, Paranın Özellikleri ve Fonksiyonları. 

Temel Hukuk (2+0)

Hukuk Kavramı, Kuralları, Dalları, Kaynakları, Hak ve Türleri, Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Korunması, Şahıs Kavramı, Ehliyeti, Borç İlişkisi, Kaynakları, İfası, İfa Edilmemesi. 

Genel Muhasebe (3+0)

İşletme ve Muhasebe, Bilanço ve Gelir Tablosu, Mali Tablolar İçin Bilgi Toplamada Hesaplar, Muhasebede Kayıt Araçları, Muhasebenin Temel Kavramları, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Muhasebe Süreci, Aktif, Pasif, Gelir Gider ve Maliyet Hesaplarının İşleyişi, Dönem Başı ve Dönem İçi Muhasebe Kayıtlarının Yapılması. 

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (2+1)

Bilgisayarın Tarihi Gelişimi, Bilgisayarın Tanıtımı, Bellek ve Bellek Çeşitleri, Virüs ve Antivirüs Programları, Bilgisayarın Donanımı ve Yazılımı İle İlgili Temel Kavramlar, PC’lerde İşletim Sistemleri Hakkında Genel Bilgiler (Dos 6.22 İşletim Sistemi İle İç ve Dış Komutları, Windows’ 95/98/2000 veya Windows Me İşletim Sistemi ve Komutları), İnternet Hakkında Genel Bilgiler. 

Ticari Matematik (1+1)

Oran ve Orantı, Zincir Kuralı, Yüzde Hesapları, Maliyet Satış  ve Kar Hesapları, Likidite, Karlılık ve Verimlilik Hesapları, Oranlı Bölme ve Ortaklık Hesapları, Ortalama Fiyat Karışım ve Alaşım Hesapları, Faiz Hesapları; Basit Faiz Hesapları, İç ve Dış Faiz İskonto Hesapları, Eşdeğer Senetler, Birleştirilmiş Senetler İle İlgili Hesaplar, Cari Hesaplar.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  (2+0)

Mustafa Kemal Paşanın Hayatına Genel Bir Bakış, Milli Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi, Savaş Dönemi, Siyasi Mücadele ve Barış 

Türk Dili I (2+0)

Dil ve Tanımı, Yazı ve Konuşma Dilleri, Dil Bilgisi, Ses Bilgisi ve Hususiyetleri, Kelime Yapımı ve  Yapım Ekleri. 

Yabancı Dil I  (2+0)

Tenses, Commands, Requests, Articles, Nouns, Pronouns, Questions, Word, Adjectives, Modals, Prepositions.

  

II. YARIYIL DERSLERİ 

 

Dış Ticaret İşlemleri II (3+0)

Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri; Peşin Ödeme, Prefinansman,  Mal Mukabili, Vesaik Mukabili ve Akreditifli Ödeme,  Türk Dış Ticaret Rejimi, İhracat Rejim Kararı, İhracat Yönetmeliği, İhracat Tebliğleri, İthalat Rejim Kararı, İthalat Yönetmeliği, İthalat Tebliğleri, Standardizasyon Rejim Kararı ve Yönetmeliği.

Pazarlama Yönetimi (2+1)

Genel Bilgiler, Pazarlama ve Tüketici Kavramları, Pazar Araştırmaları ve Planlanması, Pazarlama karması, Dağıtım Kanallarının Seçimi ve Sürüm Stratejisi, Fiyatlandırma ve Fiyat politikası, Hizmet pazarlaması, Satışların Planlanması 

Türkiye Ekonomisi (2+0)

Türkiye'de Milli Kişi Başına Gelir İle Yatırımların Seyri ve Dağılımı, İstihdam Eğilimleri, İthal İkame ve İhracat Sanayiine Dayanan Kalkınma ve Türkiye, Ülkemizde Devletçilik, Karma Ekonomi ve Piyasa Ekonomisi Tecrübeleri, Türkiye'de Karşılaşılan Enflasyonun Başlıca Sebepleri ve Anti Enflasyonist Tedbirler, Özelleştirme, Türkiye’de Sanayinin, Yatırımların ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerin Teşviki ile İlgili Politikaların Tarihçesi, Yabancı Sermaye Politikası, Bu Politikaların Etkileri, Dış Ticaret Politikasının Geçmişi, Sübvansiyonlar, Türkiye'nin Dış Ticaretinin Gelişimi, Turizm Politikası, Küçük Sanayi Politikası, Türk Deniz Ticaretinin Gelişimi, Kalkınma Planlarının Ticaret ve Sanayinin Teşviki Açısından Önemi.

Ticaret Hukuku (2+0)

Ticaret Hukuku Kavramı ve Ticari İşletme, Tacir ve Tacir Sıfatının Sonuçları, Ticaret Unvanı ve Diğer Adlar, Haksız Rekabet, Ticari Defterler, Tüccar Yardımcıları, Ortaklıklar. (Adi Şirket, Adi Komandit Şirket, Kollektif Şirket, Limited Şirket ve Anonim Şirketler), Kıymetli Evrak

General Communication (2+0)

Definition of Communication, Fundamentals of Communication, Types of Communication, Oral And Writing Communication, Communication Problems, Interpersonal Communication, Organizational Communication, Mass Communication, Levels of Communication, Communication and Perception, Communication and Society, Culture And Communication, Conflicts, Protective Communication, Effective Communication and Listening 

Temel Bilgisayar Bilimleri (2+1)

MS Office Programları Word, Excel, PowerPoint, İnternet Uygulamaları 

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri  (2+0)

Envanter İşlemleri İle İlgili Temel Kavramlar,Muhasebe Dışı ve Muhasebe İçi Envanter Çalışmaları (Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları), Finansal Tabloların Düzenlenmesi.

 Genel İletişim (2+0) 

İletişim Nedir? İletişim Türleri, Sözlü ve Sözsüz İletişim, İletişim İlkeleri, İletişim Problemleri, Kişiler Arası İletişim, Organizasyonel İletişim, Kitle İletişimi, İletişim Düzeyleri, İletişim ve Algılama, Tutum, İletişim ve Toplum, Kültür ve İletişim, Sürtüşme ve Çatışmalar, Savunucu İletişim, Etkili Konuşma ve Dinleme.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2+0)

Türk İnkılabı ve İnkılap Hareketleri, Siyasal Alanda İnkılapları Hukuk İnkılabı, Eğitim ve Kültür Alanında İnkılaplar, Toplumsal Alandaki Düzenlemeler, Ekonomik Alandaki Atılım ve Gelişmeler, Türk Dış Politikası, Türk İnkılabının Temel İlkeleri. 

Türk Dili II (2+0)

İmla ve Noktalama İşaretleri, Yazı Çeşitleri, Kelime Çeşitleri, Nitelikleri, Görevleri, Fiiller ve Çeşitleri, Görevleri, Özellikleri.  

Yabancı Dil II (2+0)

Tenses, Words, Connectors, Infinitives, Gerunds, Degress of Adjectives Modals, Prepositions.

 

III. YARIYIL DERSLERİ 

 

Uluslararası Ekonomi (3+0)

Ülkelerin Dış Ticaret Yapma Sebepleri, Dış Ticaret Teorileri; Merkantilizm, Mutlak ve Karşılaştırmalı Üstünlük, Faktör Donatımı, Mamul Hayat Döngüsü, Stratejik Ticaret ve Ulusal Rekabet Avantajı Teorileri, Döviz Piyasası, Dış Ödemeler Bilançosu, Ekonomik Denkleştirme Sistemleri, Kur Ayarlamaları ve Etkileri, Sabit ve Değişken Kur Sistemleri, Dış Ticaret ve Milli Gelir İlişkisi, Dış Ticaret Politikası, Gümrük Tarifeleri, Tarife Dışı Kısıtlamalar, Anlaşmalı Ticaret, Özel Yabancı Sermaye, Uluslar Arası İş Gücü Akımları, Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesi, GATT, DTÖ ve  İktisadi Birleşmeler, Uluslararası Para Sistemleri, Döviz Kuru Teorileri, Uluslararası Para ve Sermaye Piyasaları, IMF, Dünya Bankası ve Diğer Kuruluşların İşlevleri, Geçmişten Günümüze Para Krizleri.

 Gümrük Mevzuatı (3+0)

Gümrükle İlgili Temel Kavramlar, Türkiye’de Gümrük İdaresinin Yapılanması, Gümrük Vergisi Uygulamasında Mükellefiyet, İstisna, Muafiyet ve Genel İşlemler, Giriş Rejimi, Gümrük Kıymetinin Belirlenmesi ve Kontrolü, Çıkış Rejimi, Geçici Çıkış ve Geri Gelen Eşya, Özel Gümrük Rejimleri, Diğer Gümrük Rejimleri, Gümrük Cezaları, Bilgisayarlı Gümrük İşlemleri.

Kambiyo Mevzuatı (3+0)

1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu ve 32 Sayılı Karar, Kambiyo İle İlgili Temel Kavramlar, Kambiyo Mevzuatına Göre Ödeme Şekilleri, İhracat Dövizlerinin Tahsil Süreleri, Kambiyo Dosyalarının Kapatılması, Kambiyo İşlemlerinde Kullanılan Belgeler ve Fonksiyonları.

Uluslararası Ticaret Hukuku (2+0)

Milletlerarası Özel Hukuk, Karayolu, Denizyolu, Demiryolu ve Kombine Taşımacılıkla İlgili Uluslararası Sözleşmeler, Uluslararası Tahkim Divanları, Dış Ticaret Sözleşmeleri, Uluslar Arası Mal Satış Sözleşmeleri Konusunda Birleşmiş Milletler Konvansiyonu.

Dış Ticaret Teşvikleri (2+0)

İhracat Teşviklerinin Tanımı, Kapsamı ve Önemi, Dünyada Uygulanan Teşvik Tedbirlerinin Genel Türleri, Türkiye’de Uygulanan Teşvik Türleri; Vergi, Resim ve Harç İstisnası, KDV İstisnası, Dahilde İşleme Rejimi, Devlet Yardımları, Eximbank Uygulamaları. 

Dış Ticaret Muhasebesi (3+0)

Dış Ticaret İşletmelerine Ait Hesap Planı; Kasa, Çekler ve Bankalar İle İlgili Hesaplar, İhracat İle İlgili Hesaplar, İthalat İle İlgili Hesaplar, Katma Değer Vergisi İle İlgili Hesaplar ve Örnek Uygulamalar, İthalat ve İhracat Departmanları İle Diğer Departmanlar Arası Belge ve Bilgi Akışı. 

Girişimcilik (2+0)

Girişimcilik Kavramı ve Ortaya Çıkışı, Girişimci Kimdir? Girişimcilik Kültürü, Girişimcinin Sahip Olması Gereken Kişisel Özellikler Nelerdir? Girişimcinin Başarısını Etkileyen Dış Faktörler, Bir İş Fikri Bulmak ve Test Etmek: İnovasyon Nedir?, Girişimcilik ve Stratejik Düşünme?, Yaratıcı Düşünme Kavramı, Girişimcilik ve İş Kurma Süreçleri, Yapılabilirlik Raporu Hazırlama, Risk Sermayesi ve Türkiye’deki Uygulama Alanı, KOBİ’ ler ve KOBİ’ leri Destekleyen Kurumlar, Başarılı Girişimcilik Örnekleri ve  Örneklerin Tartışılması. 

Finansal Yönetim (2+0)

Finansal Amaç ve Finans Fonksiyonu, Finansal Analiz ve Kontrol, Finansal Planlama, Çalışma Sermayesi Yönetimi, Para ve Serbest Menkul Değerler Yönetimi, Alacak Yönetimi, Stok Yönetimi, Sermaye Bütçelemesi ve Yatırım Kararları, Duran Varlıklar Yönetimi, Sermaye Maliyeti, Kısa Orta ve Uzun Süreli Finansman Kaynakları, Borç Yönetimi, Hisse Senetleri Değerlemesi. 

Toplam Kalite Yönetimi (2+0)

Kalitenin Tanımı ve Amacı, Kalitenin Unsurları, Üretimde, Hizmet Sunumunda ve Eğitimde Kalite, Kalite Faaliyetleri, Kalitesizlik, Kalitesizliği Oluşturan Etkenler, Sürekli Kalite, Kalite Felsefesi, Kalite Çalışmaları ve Kalite Maliyetleri, Kalite Çemberleri, Kalite Stratejisi, Kalite Planlanması ve Kalite İyileştirilmesi. 

Uluslararası İşletmecilik (2+0)

Uluslararası İşletmeciliğe Genel Bir Bakış, Dünya Ekonomisi ve Ekonomik Bloklar, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Uluslararası Şirketler, Uluslararası Ticaret ve Yatırım Teorileri, Uluslararası İşletme Çevresi, Uluslararası Siyasi Risk ve Müzakere Analizi, Uluslararası Şirketler ve Uluslararası Kültür, Uluslararası İşletmeler ve Hukuk, Uluslararası Şirketlerde Stratejik Yönetim, Şirketlerin Uluslararasılaşma Stratejileri, Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi, Küreselleşmeye Bütüncül Bir Bakış. 

International  Business (2+0)

Fundamentals of International Business, Global Economy And Economic İntegrations, Foreign Direct İnvestments, Supranational Companies, Theories on İnternational Trade and İnvestment, Environment of İnternational Business, İnternational Political Risk and Negotiation Analysis, Supranational Companies and İnternational Culture, İnternational Companies And Law, Strategical Management of Supranational Companies, İnternationalization of Companies, Analysis of Globalization.

 

IV. YARIYIL DERSLERİ

 

Uluslararası Pazarlama (3+0)

İhracattan Uluslararası Pazarlamaya Geçiş, Uluslararası Ticaret Pazar Araştırmasında Toplanacak Bilgiler, Pazar Araştırması Türleri, İhracatta Uygun Ürünün  Geliştirilmesi, Uluslararası Pazarlama Stratejileri, Stratejik Odaklaşma, Satış Önerisinin Hazırlanması, Uluslararası Mal Stratejileri, Uluslararası Fiyat Stratejileri, Uluslararası Dağılım Stratejileri, Uluslararası Tutundurma Stratejileri. 

Dış Ticaret Finansmanı (2+0)

Dış Ticaret Finansmanının Özellikleri, Dış Ticaret Finansmanında  Riski Artıran Etmenler; Vesikalı Krediler, Akreditif, Kabul-Aval Kredileri, Prefinansman, Vesaik ya da Mal Karşılığı Avansın finansman yönleri, Alternatif Finansman Teknikleri; Factoring, Forfaiting, Finansal Kiralama, İhracatın Finansmanı; Sevk Öncesi Finansman, Sevk Sonrası Finansman, İhracat Garantili Yatırım, Kur Riskini Azaltıcı Yöntemler; Vadeli (Forward) İşlemler, Mali Gelecek (Future) Sözleşmeleri, Opsiyon Sözleşmeleri, Tavan-Üst Sınır, Alt Sınır, Taban (Floor) Anlaşmaları, Para Swapları

Uluslararası İlişkiler (2+0)

Uluslararası Politika, Dış Politika, Ulus – Devlet, Etnisite / Globalleşme / Dünya Sistemi / Evrensellik / Uluslararası İlişkiler Düşüncesinin Doğuşu ve Gelişimi / Plüralizm, Struktüralizm, Realizm Gibi Teorik Çerçevelerin Uluslararası İlişkiler Sistemine Bakışı / Güncel Uluslararası Sorunlar / Çeşitli Teknik Konseptler / Stratejik Bakış / Soğuk Savaş / Sistem Tipolojileri

Avrupa Birliği ve Türkiye (2+0)

Avrupa Birliği’nin Tarihi, Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri, Avrupa Rekabet Hukukunun Temelleri, Gümrük Birliği ve Türkiye’nin Yükümlülükleri, Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması, Türkiye’nin Farklı Sektörlerine Gümrük Birliğinin Etkileri. 

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik (2+0)

Uluslararası Fiziksel Dağıtım ve Lojistik, Taşıma Biçimleri, Sözleşmeler, Paketleme, Yükleme, Sigortalama, Serbest Bölgeler, Limanlar, Çevrenin Dağıtım Maliyetlerine Etkisi. 

Türkiye’nin Ticaret Ortakları ve Yeni Pazarlar (2+0)

Avrupa Birliği, Türki Cumhuriyetler,  ABD, Çin, Japonya ve Türkiye’nin Sınır Komşusu Olan Ülkeler İle Diğer Potansiyel Pazarların  Kambiyo ve  Gümrük Mevzuatları, Türkiye İle İlişkileri, Pazar Yapıları, Hong – Kong, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn’ de Serbest Bölgeler ve Kıyı Bankacılığı.    

Uluslararası Ticarette Vergilendirilme (2+0)

Dış Ticaret İşlemlerinin Vergilendirilmesi, Uluslararası Ticaret Yapan Şirketlerin Vergi Yasaları Karşısındaki Durumu (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV ve Gümrük Vergileri); Vergi İadeleri; Serbest Bölgede Gümrük Rejimi; Gümrük Birliği veya Gümrük Birliği’nden Yapılan Ticari İşlemlerde Vergilendirme; Geçici İthal Rejimi; Çifte Vergilendirme. 

Bankacılık Operasyonları ve Hizmetleri (2+0)

Genel Bilgiler, Bankaların Tanımı, Bankaların Önemi, Bankaların Sınıflandırılması, Bankalarda Kuruluş, Yönetim ve Hizmet Örgütleri, Önemli Banka İşlemleri, Bankalarda Kambiyo Departmanı ve İşlevleri; Bankaların Dış Ticaret Belgelerini İnceleme Usülleri ve Sorumlulukları. 

Elektronik Ticaret (2+0)

Elektronik Ticarette Temel Kavramlar ve Taraflar, Elektronik Ticaretin Teknolojik Alt Yapısı, Web Tabanlı İşletme Örnekleri; Yeni Ekonomi ve İş Modelleri. İnternette Güvenlik, Elektronik Ticaretin Sosyal, Hukuki, İş Ahlakı ve Kamu Politikaları Boyutu. Web Tabanlı İşletme İçin İş Planı Oluşturulması.  

E-Commerce (2+0)

Fundamentals And Parties of E-Commerce, Technological İnfrastructure of E-Commerce, Samples For Web Based Business, New Economy And Business Models, Security on İnternet, Social, Legal, Ethics And Public Policy Dimension of E-Commerce, Business Plan for Web Based Business

 

Yönlendirilmiş Çalışma (0+2)

Öğretim Elemanı Danışmanlığında, Dış Ticaret İle İlgili Araştırma ve Uygulamaya Yönelik Bir Çalışmanın, Öğrencinin Mesleki Bilgi ve Tecrübe Kazanması Amacıyla Yürütülmesi.